کنگره متخصصین اردیبهشت ۹۷ سالن شیخ بهایی هتل المپیک