کومدون چیست؟

به دنبال تغییرات فیزیولوژیک و یا هورمونی ترشح چربی از غدد سبابه افزایش می یابد که زیاد شدن چربی و خروج مداوم آن با چرب شدن و جذب بیشتر آلودگی همراه است و بسته شدن منفذ و تجمع چربی به دلیل وجود آلودگی و سلول های مرده اتفاق می افتد و کومدون های سر سیاه و سر سفید تشکیل می گردد.

در بعضی موارد عواملی سبب افزایش ترشح چربی شده که علاوه بر افزایش چربی سطح پوست و جذب آلودگی مشکلاتی را ایجاد می کند.

توده ای حاوی سباسه و کراتین که منفذ رویش مو را پر کرده و ممکن است سرباز (سیاه) و یا سربسته (سفید) باشد.

که غیرالتهابی بوده و برای افراد مبتلا صرفا از لحاظ زیبایی ناراحت کننده می باشد.