عینک لیزر  از امواج 750تا 810 نانومتر محافظت و فیلتر میکند همچنین دارای OD7+ میباشد که به معنی ضریب شکست 7 و یا (OPTICAL DENSITY) این مورد را هم باید خاطرنشان کرد که تیرگی و روشنی عینک به هیچ عنوان ارتباطی با ضریب شکست ندارد. هرچه ضریب شکست بالاتر باشد آسیب کمتری به چشم وارد میشود و کماکان فیلترینگ بالاتری خواهد داشت این عینک لیزر دایود به خاطر طراحی و نوع قرارگیری به روی چشم کاربرد بالاتری دارد این عینک چند پوشش جهت فیلترینگ دارد یکی دیگر از مزایای این عینک محافظ لیزر این است که نور لیزر هین کار به هیچ عنوان دیده نمیشود